This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

WARSZTAT KUCHENNY NA DZIAŁCE

Warsztat kuchenny na działce nie daje takich możliwości jak „prawdziwa kuch­nia”, ma jednak i swoje dobre strony. Oto część wiktuałów rośnie w zasięgu ręki, jadłospis moż­na więc w pewnym stopniu dostosować do aktu­alnych możliwości. Elementem w ogromnym sto­pniu wyrównującym niedostatki

OCHRONA PRZED DESZCZEM

Skrzynię dla ochrony przed deszczem nakrywamy papą lub folią. Kończąc rzecz o działkowej gastronomii docho­dzimy do oczywistych wniosków. Okazuje się, że choćby najskromniejsze miejsce jadalne ogrom­nie ułatwi nam kontakt z działką. Ilekroć to głód wypędza nas do domu, kiedy właśnie

KOMINEK

U wylotu dobrze jest umieścić siatko­wy pochłaniacz iskier. Kominek zbudowany jest częściowo z kamienia (część cokołowa) i częściowo z cegły (trzon). Część ceglaną dobrze jest otynkować bardzo białym tynkiem, który nieregularnie znikałby w części kamiennej. Ukryjemy w ten sposób obec­ność

POD WZGLĘDEM KONSTRUKCJI

Pod względem konstrukcji przedstawiony projekt wydaje się może dość złożony, poszczególne je­go elementy — poza kominkiem — są jednak bar­dzo proste i znane z poprzednich rozwiązań.A więc komin. Spełnia on raczej funkcje repre­zentacyjne i rozpala się go przy większych oka­zjach

ROZBUDOWANE ROZWIĄZANIA

Nie znajdzie bowiem korzenia o takim samym lub zbliżonym kształcie. Korzeń, który zde­cydujemy się zastosować, będzie miał inną for­mę, wymagającą zgoła innych zabiegów adapta­cyjnych.Korzenioplastyka jest bardzo interesującym ga­tunkiem poszukiwań rzeźbiarskich. Mówimy o tym nieco szerzej, bo gatunek ten jest jakby

INNE CZYNNOŚCI

Jego ramiona nie tylko czule obejmują biesiadników, ale spełniają także wiele innych czynności. Ktoś sceptyczny znów mógłby zapytać, czy rzeczywi­ście spełniają, czy tylko udajq. Zgódźmy się, że stwarzają użytkowe preteksty. Tam jednak,   gdzie trzeba już usiąść, preteksty nie wystarczą,

KAWAŁ KORZENIA

Znajdując na przykład jakiś kawał wy­giętego korzenia trzeba umieć sobie z góry wy­obrazić, że wyłamując jeden z trzech wystających sęków, uzyskamy kształt przypominający dajmy na to zająca. Tym bardziej w poszukiwaniu form funkcjonalnych musimy przewidywać na przykład, które odnogi przyciąć,

KORZENIOPLASTYKA

Wiadomo bowiem, że to, co buduje się trochę „na niby”, nie podlega normalnym kryteriom oceny. Wtedy szukać moż­na urody i wdzięku nawet w pewnej nieporad­ności technicznej ceniąc przede wszystkim fanta­zję i pomysłowość. Jeśli natomiast zabierzemy się do budowy zbyt serio,

OTOCZENIE REALIAMI

Człowiek współczesny, otoczony zewsząd jedynie racjonal­nymi realiami, staje się coraz poważniejszy, na­pięty i nie ma nazbyt wielu okazji do uśmiechu i zabawy. Prawdziwy odpoczynek odbywać się po­winien w klimacie łagodnym, lżejszym i mniej po­ważnym. Otaczanie się takimi śmiesznymi dziwa- dełkami

WERSJA MŁODZIEŻOWA

Wersja młodzieżowa tego ruchome­go barku odejść może od konwencji naturalnego drewna w kierunku bardziej rozbawionej czy nawet groteskowej kolorystyki. Na szczególne spotkania towarzyskie dobrze jest straganik taki obwiesić różnymi śmiesznymi przedmiotami, jak na przykład gong czy trąbka, wzywające na po­siłki.

error: Content is protected !!