This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 5 title

DUŻO BŁOTA

Jeśli tego błota jest już naprawdę bardzo dużo, możemy przestać kopać. Jeśli nie potrafimy wyleźć opie­rając się plecami o ściany studni, to skorzystać możemy ze sznurowej drobinki i tym sposobem

MIEJSCE NA STUDNIĘ

W miejscu, gdzie pow­stać ma studnia, stawiamy krąg. Po czym wcho­dzimy do niego i zaczynamy kopać wyrzucając ziemię poza jego obręb. Czynimy to w ten spo­sób, aby podkopywać go równocześnie ze

CZERPANIE Z WÓD PODZIEMNYCH

Sytuacja taka wymaga czerpa­nia wód podziemnych. Problem rozwiązują pom­py, tak zwane abisynki, wymagające fachowej instalacji. Zakładamy je wspólnie z sąsiadami, jak w poprzednim wypadku, albo fundujemy so­bie własną, jeśli planujemy

SIEĆ WODOCIĄGOWA

Stawia się wtedy w narożach czterech dzia­łek zwykły hydrant z kranem, który umożliwia nie tylko podlewanie za pomocą węża, ale zasilać może również wszelkie zbiorniki i baseny. W ta­kiej sytuacji

KONKRETNE ROZWIĄZANIA

Oczy­wiście cały ten rekreacyjny program wykorzysta­nia wody powinien odbywać się nie tylko bez ograniczenia jej życiodajnych funkcji przy pie­lęgnacji roślin, ale funkcje te jeszcze wspoma­gać. Nim jednak zajmiemy się konkretnymi

HYDROLOGIA

U rządzenia irygacyjne na naszej działce po­traktować można dwojako. Niektórzy z nas — na­zwijmy ich „ogrodnikami” — ograniczają rolę tych urządzeń jedynie do niezbędnego nawod­nienia roślinności. Usiłowania swoje ograniczają więc

WARSZTAT KUCHENNY NA DZIAŁCE

Warsztat kuchenny na działce nie daje takich możliwości jak „prawdziwa kuch­nia”, ma jednak i swoje dobre strony. Oto część wiktuałów rośnie w zasięgu ręki, jadłospis moż­na więc w pewnym stopniu

OCHRONA PRZED DESZCZEM

Skrzynię dla ochrony przed deszczem nakrywamy papą lub folią. Kończąc rzecz o działkowej gastronomii docho­dzimy do oczywistych wniosków. Okazuje się, że choćby najskromniejsze miejsce jadalne ogrom­nie ułatwi nam kontakt z

KOMINEK

U wylotu dobrze jest umieścić siatko­wy pochłaniacz iskier. Kominek zbudowany jest częściowo z kamienia (część cokołowa) i częściowo z cegły (trzon). Część ceglaną dobrze jest otynkować bardzo białym tynkiem, który

POD WZGLĘDEM KONSTRUKCJI

Pod względem konstrukcji przedstawiony projekt wydaje się może dość złożony, poszczególne je­go elementy — poza kominkiem — są jednak bar­dzo proste i znane z poprzednich rozwiązań.A więc komin. Spełnia on

ROZBUDOWANE ROZWIĄZANIA

Nie znajdzie bowiem korzenia o takim samym lub zbliżonym kształcie. Korzeń, który zde­cydujemy się zastosować, będzie miał inną for­mę, wymagającą zgoła innych zabiegów adapta­cyjnych.Korzenioplastyka jest bardzo interesującym ga­tunkiem poszukiwań rzeźbiarskich.

INNE CZYNNOŚCI

Jego ramiona nie tylko czule obejmują biesiadników, ale spełniają także wiele innych czynności. Ktoś sceptyczny znów mógłby zapytać, czy rzeczywi­ście spełniają, czy tylko udajq. Zgódźmy się, że stwarzają użytkowe preteksty.